Vacancy Announcement – Research Expert

Job Title: Research Expert
Aim of the Position: To develop a Handbook on Inclusion of Youth from Rural and deprived Urban areas in Armenia
Location: APY (Yerevan office)
Reporting To: Project Coordinator and Executive Director
Duration: 6 months
Probation Period: 2 weeks
Starts: 01 April 2018
Finishes: 01 October 2018
Workload per week: 20 hours (50%)
Contract: Fixed Term until October 1, 2018

Purpose of the Job:

APY, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for a Research Expert who will develop a Handbook on Inclusion of Youth from Rural and deprived Urban areas in Armenia. We are looking for an enthusiastic and proactive individual to become a member of our growing team as a Research Expert and oversee preparation, research, collection testimonies and best practices, conducting surveys and interviewing the beneficiaries of our EU financed “Youth EN.P.ACT (Entrepreneurship, Participation, Action) Lab” project.

The project

Youth EN.P.ACT (Entrepreneurship, Participation, Action) Lab is one of the current projects implemented by APY aiming to empower young people in rural communities of Armenia to become more active both on the grass-root level and on national and international programs, benefiting from educational opportunities as well as mobility programs of the EU in the field of Education, Training and Youth.

General Responsibilities

The research expert will develop a “Handbook on Youth Inclusion in Rural Armenia”, for youth trainers and young people in rural areas of Armenia as a methodological source and guidelines for incorporation of inclusive and needs-based approaches which can be used in their activities for the community development. The handbook should include the testimonies of the participants we have worked with and stakeholders we have met.

Roles and Responsibilities:

 • Organises, manages and carries out research targeting the youth policy stakeholders and providing concrete recommendations of youth policy development based on the principles of inclusion and empowerment of youth from rural areas through;
 • Develops a handbook as a methodological source and guidelines for incorporation of inclusive and needs-based approaches which they incorporate into their activities for the community development.
 • Conducts research though various means, such as focus groups, surveys and interviews;
 • Records and analyses the results of the research using statistical techniques and packages;
 • Prepares written summaries, contributes to research publications and puts together oral or poster presentations;
 • Conducts impact assessment of the EN.P.ACT project, interviews it’s beneficiaries and partners;
 • Carries out interviews in Armenian and English, manages the collected data as well as prepares publications;
 • Analyses data using data analysis software and writing reports and publications;
 • Develops Power Point presentations based on the outcome of the conducted researches.
 • NB: Taking into account the evolving nature of the project, some minor changes may occur to the roles and responsibilities of the Research Expert

  Competencies

  Functional Competencies:

 • Develop effective handbook with special focus on inclusion of youth inclusion and youth social entrepreneurship in rural areas;
 • Demonstrate good understanding on youth development and social entrepreneurship;
 • Strong analytical capacities and strong ability to communicate and summarize this analysis in writing;
 • Demonstrate good oral and written communication skills with proven ability in report writing;
 • Generate information and documentation;
 • Network effectively with stakeholders to develop effective implementation plan.
 • Core Competencies:
  Ability to manage relationships with a diverse range of stakeholders and incorporate diverse points of view;
  Help create an enabling environment for open communication;
  Demonstrate fairness and transparency.

  Required Skills and Experience

  Education and experience:
  Background in social science, public policy, development, and political science;
  Demonstrated knowledge (education, publications, etc.) of youth development and/or social entrepreneurship is desirable.
  A minimum of 3 year of professional research experience;
  Strong working knowledge of Microsoft Office and of project management tools;
  Being detail-oriented and possessing strong communication skills;
  Ability to work independently and take on a wide range of tasks;
  Having the ability to solve problems and manage time effectively,
  Being able to work in a multicultural team and work as a part of a team, meeting the deadlines;
  High computer literacy, with good knowledge of social media tools;
  Strong networking abilities.
  Language:
  Written and oral proficiency in English and Armenian is required.
  Strong oral and written skills in Armenian and English languages;

  Salary:

  The Research Expert will work 20 hours weekly having a flexible schedule and not having to be based at the Head Office of the organization. There might regional trips and overnight stays on weekends and during the week which will be additionally paid. Regional trips as well as overnight and weekend work will be paid separately as a daily allowance in the end of the month. The salary envisaged for this position is 120.000 AMD gross (taxes and social security expenses are included in the mentioned salary).

  Application Process:

  If interested in this position, please: (1) write a motivation letter not exceeding the 500 words, (2) summarize the questions/topics you will cover in the handbook and suggested structure and (3) send the CV to [email protected] by mentioning the Job Title and Name/Surname in the Subject (example: Research Expert — Simon Simonyan).

  Deadline:

  The motivation letter and application should be sent by 20th of March 2018 in the same email. Any application presented after the deadline above will be automatically disqualified.

  Shortlisted candidates will be contacted for a panel interview scheduled on 21-23 of March.

  Տրանսպորտային ծառայությունների գնանշման հարցում

  «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է տրանսպորտային ծառայությունների գնանշման հարցում։

  Առաջարկվող ծառայությոևնները պետք է ուսումնասիրվեն՝ ելնելով գնանշման ամբողջականությունից և համապատասխանությունից նկարագրված պահանջներին։ Կընտրվի այն գնանշումը, որը համապատասխանում է բոլոր պահանջներին և առաջարկում է ամենացածր գինը, ինչպես նաև բավարարում է գնահատման նշված այլ չափանիշներ։ Ցանկացած առաջարկ, որը չի բավարարում պահանջները, կմերժվի։

  Գնանշման հարցմանը մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները կարող են լրացնել կից ձևաթղթերը և վերջիններիս էլեկտրոնային տարբերակներն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեով, բնօրինակներն ուղարկել հետևյալ հասցեով` ք. Երևան, Կողբացի 39, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ, մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

  Մրցույթին մասնակցելու և/կամ ձևաթղթերի լրացման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել յուրաքանյչուր աշխատանքային օր ժամը 15։00-ից 19։00-ը «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ Ծրագրերի համակարգող Աննա Թովմասյանին` +37410 539204 հեռախոսահամարով:

  Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի, «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ և «Կայուն զարգացման և ակտիվ քաղաքացիության ԷկոԼաբ հիմնադրամ»-ի կոնսորցիումի կողմից «Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում:

  Աշխատանքի Հայտարարություն։ Դասընթացավար-Փորձագետների մրցույթ

  «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրը հայտարարում է 17 դասընթացավար-փորձագետների և/կամ դասընթացավար-փորձագիտական խմբերի վճարովի ծառայությունների մատուցման մրցույթ։ Դասընթացավար-փորձագետները պետք է պլանավորեն և իրականացնեն 2018 թվականի փետրվարին կազմակերպվող «Ակտիվ Քաղաքացիության Դպրոցը», «Սոցիալական ձեռնարկատիրության դպրոցը» և «Մենթորինգ և քոուչինգ» դասընթացը։

  «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրն ուղղված է ՀՀ մարզերում բնակվող երիտասարդների հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը։ Դասընթացների, մասնագիտական պրակտիկաների և քննարկումների միջոցով ծրագիրը խթանում է մասնակիցների անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ ծանոթացնելով նրանց ավելի ներգրավված և ակտիվ քաղաքացիներ դառնալու հնարավորություններին և խրախուսելով նրանց ակտիվ մասնակցությունը համայնքի կյանքին:

  Հայտերի ներկայացման կարգի և աշխատանքային պայմանների մասին կարող եք մանրամասն կարդալ այստեղ՝

  «Ակտիվ Քաղաքացիության Դպրոցը» (ք. Դիլիջան, 04.02-09.02.2018թ / ք. Վանաձոր, 18.02-23.02.2018թ)

  «Սոցիալական ձեռնարկատիրության դպրոցը» (ք. Դիլիջան, 04․03-08․03, 2018թ / ք. Վանաձոր, 18․03-22․03, 2018թ)

  «Մենթորինգ և քոուչինգ» դասընթացը (ք Երևան, 23.03-25.03.2018թ)

  Ներկայացված պահանջներին բավարարող և հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց հայտն ուղարկել [email protected] էլ փոստի հասցեին։

  Հայտին պետք է կցված լինեն հետևյալ փաստաթղթերը`
  1. Ինքնակենսագրական, կատարված համանման աշխատանքի մասին տեղեկություն
  2. Շարժառիթային/մոտիվացիոն նամակ, նշելով, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել այս մրցույթին, դասընթացի համառոտ մեթոդաբանությունը և նախընտրելի թեմաները, որոնցով ցանկանում եք դասավանդել

  Հայտերը կարող են լինել անհատական կամ միացյալ՝ մեկից ավելի փորձագետների կողմից։ Մեկից ավելի փորձագետների կողմից ներկայացվելիք հայտերի դեպքում հարկավոր է ներկայացնել․

  1. Յուրաքանչյուր թիմակցի ինքնակենսագրականը, կատարած համանման աշխատանքի մասին տեղեկություն,
  2. Շարժառիթային/մոտիվացիոն նամակ, նշելով, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել այս մրցույթին, դասընթացի համառոտ մեթոդաբանությունը և նախընտրելի թեմաները, որոնցով ցանկանում եք դասավանդել։

  ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-ը։

  Լրացուցիչ հարցերի կամ տեղեկությունների համար կարող եք նամակ ուղարկել Աննա Թովմասյանին՝ [email protected] էլ փոստի հասցեին։

  Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կողմից «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ և «Կայուն զարգացման և ակտիվ քաղաքացիության ԷկոԼաբ հիմնադրամ»-ի հետ համատեղ։

  Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է «Աջակցություն Հայաստանի Հանրաետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում։

  Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման գնանշման հարցման հրավեր

  «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է հետևյալ ծառայությունների և ապրանքների գնանշման հարցում՝

  1. Տպագրական, հրատարակչական և դիզայներական ծառայություններ — գնանշման հարցում
  2. Հյուրանոցային ծառայություններ — գնանշման հարցում
  3. Տրանսպորտային ծառայություններ — գնանշման հարցում
  4. Գրենական պարագաների ձեռքբերում — գնանշման հարցում

  Առաջարկվող Ապրանքները և ծառայությոևնները պետք է ուսումնասիրվեն՝ ելնելով գնանշման ամբողջականությունից և համապատասխանությունից նկարագրված պահանջներին։ Կընտրվի այն գնանշումը, որը համապատասխանում է բոլոր պահանջներին և առաջարկում է ամենացածր գինը, ինչպես նաև բավարարում է գնահատման նշված այլ չափանիշներ։ Ցանկացած առաջարկ, որը չի բավարարում պահանջները, կմերժվի։

  Գնանշման հարցմանը մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները կարող են լրացնել կից ձևաթղթերը և վերջիններիս էլեկտրոնային տարբերակներն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեով, բնօրինակներն ուղարկել հետևյալ հասցեով` ք. Երևան, Կողբացի 39, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ, մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

  Մրցույթին մասնակցելու և/կամ ձևաթղթերի լրացման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել յուրաքանյչուր աշխատանքային օր ժամը 15։00-ից 19։00-ը «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ Ծրագրերի համակարգող Աննա Թովմասյանին` +37410 539204 հեռախոսահամարով:

  Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի, «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ և «Կայուն զարգացման և ակտիվ քաղաքացիության ԷկոԼաբ հիմնադրամ»-ի կոնսորցիումի կողմից «Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի փոքր դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում:

  Vacancy Announcement — Project Coordinator

  Job Title: Project Coordinator
  Location: Yerevan office
  Reporting To: Executive Director
  Starts: 01 December 2017
  Finishes: 01 October 2018
  Workload per week: 30 hours (80%)
  Contract: Fixed Term until October 1, 2018 (with a possibility of extension)

  Purpose of the Job: 

  APY, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic and proactive individual to become a member of its growing team as a Project Coordinator and oversee the implementation of our EU financed “Youth EN.P.ACT (Entrepreneurship, Participation, Action) Lab” project. The Project Coordinator will provide project management guidance, supervision and support to a team of project coordinators of based in Yerevan and Dilijan. The Project Coordinator will also support Executive Director in daily operations and also APY activities, daily operations and communications.

  Job Overview

  The Project Coordinator will be responsible for the operations, implementation and reporting of the project activities in cooperation with Yerevan and Dilijan based Project Coordinators as well as assist to Executive Director in daily operations.

  The Key Tasks and Responsibilities of this position include, but are not limited to the following: 

  • Plans, manages and oversees the successful implementation of the project preparation, implementation and
   evaluation phases in compliance with criteria, regulations and policies outlines in the project proposal;
  • Contribute to successful strategies to maximize the project impact;
  • Designs and carries out a partner outreach and enrollment strategy;
  • Participates in community and global networking to synergize the project activities;
  • Closely cooperates with the project team to ensure timely execution of project activates and submission of paperwork to the donor;
  • Organizes project related meetings, communication with program partners, beneficiaries and stakeholders;
  • Develops and maintains contact databases; organizes meetings and events;
  • Conducts the communications for major donors and prospects, including monthly and final narrative reporting;
  • Schedules appointments and meetings and manages the calendar of project activities;
  • Arranges the travel of the guests, experts and participants in cooperation with Project Coordinators

  General Tasks and Responsibilities

  • Writes letters and sends them to appropriate bodies, and receives incoming mails;
  • Creates specific strategies for easier and effective execution of projects;
  • Maintains contacts with potential stakeholders who may be interested in investing in projects;
  • Keeps records of all information related to project for documentation, clarification and presentation to management;
  • Drafts project budgets related to logistics on a monthly basis in cooperation with the Accountant and ensures that it meets all necessary criteria;
  • Prepares the program related monthly progress reports, presentations, memos, including the development of tables, charts, and figures;
  • Works in close cooperation with local and international volunteers of the organization;

  Required Qualifications:

  • Higher education in the fields of European Studies, Project Management, Conflict Management, Foreign Languages, Public Administration, Social Sciences or other related field;
  • Experience in EU-funded project management;
  • A minimum of 3 year of professional experience in project management and youth work fields as well as solid organizational skills;
  • Strong working knowledge of Microsoft Office and of project management tools;
  • Strong oral and written skills in Armenian and English languages;
  • Being detail-oriented and possessing strong communication skills;
  • Ability to work independently and take on a wide range of tasks;
  • Having the ability to solve problems and manage time effectively,
  • Being able to work in a multicultural team and work as a part of a team, meeting the deadlines;
  • High computer literacy, with good knowledge of social media tools;
  • Strong networking abilities;
  • Flexibility to sometimes work irregular hours, week-ends, travel to the regions, with overnight paid and fully covered stays.

  Salary and Workload

  The Project Coordinator will work 30 hours weekly (5 days a week + there might regional trips and overnight stays on week-ends and during the week. Regional trips as well as overnight stays will be covered by the organization. The working hours daily are from 10:00 to 17:00 including 1 hour break.

  The salary envisaged for this position is 168.000 AMD GROSS salary (without taxes and social security expenses), 117.000 AMD NET salary (taxes deducted). The health insurance is not covered by the organization.

  Recruitment Procedure

  Interested applicants should submit a brief cover letter and CV to [email protected]

  In the subject line of your e-mail message please indicate your name and the position you are applying for, e.g. Project Coordinator: Shushan Shushanyan

  Application deadline is November 16, 2017.

  For more information on APY, please refer to the organization’s website at www.apy.am or contact our HR Manager at [email protected]

  “Youth EN.P.ACT (Entrepreneurship, Participation, Action) Lab” is financed by the Small Grants Scheme for Armenian Civil Society Organisations by EU funded STRONG Civil Society Organisations for Stronger Armenia program. The project is implemented by Armenian Progressive Youth NGO is collaboration with “Youth Cooperation Center of Dilijan” NGO and “EcoLab Foundation for Sustainable development and Active Citizenship”.

  Vacancy Announcement – Research Officer

  Job Title: Research Officer
  Location: Yerevan
  Reporting To: Executive Director
  Opening Date: 15 September, 2017
  Application Deadline: 20 September, 2017
  Starts from: 25 September, 2017
  Workload per week: 15 hours
  Schedule: Flexible (not office based)

  Contract: Fixed Term until March 2018 (Contract could be extended up to 1 year)

  Purpose of the Job:
  APY, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for a Research Officer who will provide research support, conduct impact assessment, draft opinions, statements as well as perform a wide variety of research field work.

  Job Overview
  The Research Officer will be responsible for performing a wide variety of research field work tasks, analysing data, providing assistance in reviewing documents and writing reports, summaries, publications and preparing PowerPoint presentations. The Research Officer will also conduct surveys, design questionnaires as well as organize focus groups and interviews to assess the impact of the organization and its projects.

  Key Tasks and Responsibilities

  • Contributes to the overall research process at the organization, preparing reports, summaries, protocols, opinions, statements as well as quantitative and qualitative analyses assigned by the Executive Director;
  • Organises, manages and carries out research into areas such as youth participation, youth inclusion in the labour market, education, youth unemployment, etc.
  • Conducts research though various means, such as focus groups, surveys and interviews;
  • Records and analyses the results of the research using statistical techniques and packages;
  • Prepares written summaries, contributes to research publications and puts together oral or poster presentations;
  • Conducts impact assessment of the organizations work and it’s particular programs and projects, interviews it’s beneficiaries and partners;
  • Carries out interviews in Armenian and English, manages the collected data as well as prepares publications;
  • Analyses data using data analysis software and writing reports and publications;
  • Develops Power Point presentations based on the outcome of the conducted researches.

  Required Qualifications:

  • Higher education in the fields of Sociology, Social Sciences or any related field;
  • A minimum of 2 years of research experience is preferred;
  • Strong oral and written skills in Armenian and English languages;
  • Excellent skills to use Excel, Word, Access and PowerPoint;
  • Ability to undertake a social research, conduct interviews, focus groups and surveys;
  • Excellent listening, communication and organizational skills;
  • Ability to produce clear findings and reasoned recommendations;
  • Ability to write articles, briefs with good spelling and grammar in Armenian and English;
  • Ability to make presentations to large groups is preferred;
  • Awareness of social issues and the social, political and economic environment of Armenia;
  • Interest in Civil Society work and public policy research;
  • Critical Thinking, having the ability to solve problems and manage time effectively;
  • Ability to travel to the regions of Armenia and stay away from home occasionally.

  Salary and Workload
  The Research Officer will work 15 hours weekly having a flexible schedule and not having to be based at the Head Office of the organization. There might regional trips and overnight stays on week-ends and during the week which will be additionally paid. Regional trips as well as overnight and weekend work will be paid separately as a daily allowance in the end of the month. The salary envisaged for this position is 75.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are not included in the mentioned salary and are covered by the organization separately). The health insurance is not covered by the organization.
  Interested applicants should submit a CV along with several articles, reports or researches in English to [email protected]
  In the subject line of your e-mail message please indicate your name and the position you are applying for, e.g. Research Officer: Vardan Vardanyan

  Application deadline is September 20, 2017.

  For more information on APY, please refer to the organization’s website at www.apy.am or contact our HR Manager at [email protected]
  Please note that only selected candidates will be contacted for an interview.

  Vacancy Announcement: PR and Communications Manager

  We are hiring PR and Communications Manager


  Job Title:
   PR and Communications Manager
  Location: Yerevan
  Reporting To: Executive Director
  Opening Date: 04 September, 2017
  Application Deadline: 25 September 2017
  Starts from: 01 October 2017
  Workload per week: 20 hours (50%)

  Contract: Fixed Term for 6 months (The contract could be extended for another 6 months and up to 1 year)

  Purpose of the Job:
  Armenian Progressive Youth, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for a PR and Communications Manager who will coordinate and facilitate internal and external PR and communications activities of the organization. The position aims to strengthen the outreach of the organization, the visibility of its projects, to measure the impact of the organization on the target groups as well to sustain the online and offline presence of the organisation through planned publicity campaigns and PR activity.

  Job Overview
  The PR and Communications Manager will be responsible for the public relations aspect within the organization. S/he will sustain the organizations’ reputation for quality and reliability through writing and delivering press releases, designing visual identities and handling all communication sent to the public and the beneficiaries.

  Key Tasks and Responsibilities:

  Press Relations and Communications
  – Providing the media with information about the organization and its project, preparing news releases, researching, writing and distributing press releases to targeted media;
  – Organizing news conferences, communicating important announcements to the target group of the organization;
  – Dealing with inquiries from the media, liaising with, and answering inquiries from media, individuals and other organisations, often via telephone and email;
  – Writing and editing e-magazines, case studies, speeches, articles and annual reports;
  – Organizing events including press conferences, exhibitions, open days and press tours;
  – Maintaining and updating information on the organisation’s website;
  – Managing and updating information and engaging with users on social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn;
  – Fostering community relations through events such as open days and through involvement in community initiatives;
  – Getting the organization featured on radio, TV and the Internet;
  – Translating articles and press releases in 2 languages (Armenian and English).
  – Preparing informational packages and presentations for field visits and meeting;

  Publications
  – Writing marketing communications materials and planning content and writing for publications such as product brochures, leaflets, annual reports, newsletters and e-magazines;
  – Writing content for website pages and social media as well as scripts for presentations and videos;
  – Gathering information, updating the website and designing the logos, visuals and promotional materials of the organization working closely with the publishing house;
  – Preparing and supervising the production of publicity brochures, handouts, direct mail leaflets, promotional videos, photographs, films and multimedia programmes;
  – Writing, reviewing and editing articles for the web-page of about the project;

  Research
  – Planning communication programs and carry out research into the attitudes and perceptions of the target group and the beneficiaries;
  – Planning, developing and implementing PR strategies;
  – Commissioning surveys and contacting beneficiaries, volunteers and members of the organization to discuss their views and collect testimonies;

  Monitoring and Reporting
  – Reviewing the online accounts and social media channels of the organization and preparing monthly reports to be submitted to the Executive Director;
  – Monitoring social media sites, assessing the attitudes about the organization and analyzing the statistics of the web-site, offline and online/social media;
  – Monitoring the publicity and conducting research to find out the concerns and expectations of the target group and beneficiaries as well as reporting and explaining the findings;

  Required Qualifications:

  • Higher education in the fields of journalism, marketing, communications, European Studies, Foreign Languages, Translation and Social Sciences;
  • A minimum of 1 year of professional experience in the field of Public Relations, Marketing or Communication as well as solid organizational skills including attention to detail and multitasking;
  • Strong working knowledge of Microsoft Office;
  • Strong oral and written skills in Armenian and English languages;
  • Being detail-oriented with strong communication skills;
  • Having the ability to solve problems and manage time effectively,
  • Being able to work in a multicultural team and work as a part of a team, meeting the deadlines;
  • High computer literacy, with good knowledge of social media tools;
  • Willingness to work sometimes irregular hours, week-ends, travel to the regions, with overnight paid and fully covered stay-over;
  • Excellent interpersonal skills;
  • Good IT skills and knowledge of Adobe Photoshop and Adobe Illustrator are an asset;
  • Presentation skills;
  • Initiative;
  • Ability to priorities and plan effectively;
  • Awareness of different media agendas;
  • Creativity.

  Salary and Workload
  The PR and Communications Manager will work 20 fixed hours weekly + there might regional trips and overnight stays on week-ends and during the week. Regional trips as well as overnight and weekend work will be paid separately as a daily allowance in the end of the month. The salary envisaged for this position is 80.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are not included in the mentioned salary and are covered by the organization separately). The health insurance is not covered by the organization.

  Interested applicants should submit their CV and PR and Communications strategy to [email protected]

  Note! Applications without PR and Communications Strategy will not be considered. The Strategy should include concrete actions that you will undertake in case you are selected for this position. Please also indicate which changes or improvements will you offer in relation to APY’s web-siteFacebookYouTube,LinkedInInstagram and Twitter accounts . Please be as specific and realistic as possible!
  In the subject line of your e-mail message please indicate your name and the position you are applying for, e.g. PR and Communications Manager: Petros Petrosyan

  Application deadline is by September 25, 2017.

  For more information on APY, please refer to the our website at www.apy.am or contact our HR Manager at [email protected]

  Please note that only selected candidates will be contacted for an interview.

  SCOPE: Strengthening Youth Capacity for Conflict Management and Peace-Building

  CALL FOR 2 SENIOR TRAINERS BASED IN ARMENIA


  Idea, theme and objectives
  The idea of the Capacity Building Project “Strengthening Youth Capacity for Conflict Management and Peace Building” is a follow up of the projects “Unity in diversity? From challenges to opportunities” and “Where does hate come from” that were implemented by AUE (Sweden) in cooperation with APY (Armenia) in 2016. Long-term Capacity Building Project has an overall aim to expand and strengthen the network of youth workers, trainers and multipliers from Armenia, Estonia, Georgia, Greece, Lithuania, Macedonia, Poland, Serbia, Russian Federation, Sweden, Turkey and Ukraine who are involved in the problematic of conflict management and  peace building.

  The objectives of the entire Capacity Building Project are the following:
  -To develop awareness about personal concepts and believes one has about conflict and habitual ways to react
  to the conflict;
  -To identify effective methods that help to prevent and/or transform conflict through fostering non-violent
  communication;
  -To gain knowledge on key concepts, such as conflict management, conflict transformation, conflict resolution,
  inner belief systems and non-violent communication;
  -To gain tools for non-violent communication and conflict transformation;
  -To exchange best practices in relation to youth work and conflict, inter-religious and cultural dialogue;
  -To help participants reflect on the competence needed for using different tools to develop dialogue;
  -To raise awareness of risk factors under which conflicts tend to arise;
  -To facilitate networking between participants and develop new projects dealing with conflict resolution and
  peace-building.

  The Capacity Building Project is intended for youth workers who are ready to work on conflict transformation in order to confront extremism, discrimination and intolerance in their countries and who want to transfer gained knowledge to the youth in their organizations and countries.The Capacity Building Project targets mainly youth workers in order to equip them with competence and knowledge on this topic.
  All the topics will be brought to attention using the ‘learning by doing’ methodology,where the participant becomes the protagonist of the learning experience, gets new insights and learning after observing and reflecting over his or hers behavior in different exercises, games, processes and role plays offered by the trainers and gets a possibility to try out new approaches, ways of communicating and actions in a safe environment of a group setting. The participants will acquire the skills and knowledge to transfer the used methods to concerned parties outside of the project.

  Structure
  The overall Capacity Building Project consists of 4 interconnected phases:
  1) Training Course for Youth Workers in Yerevan, Armenia, August – 7 working days,
  2) Local initiatives in participating countries, September – November,
  3) Evaluation Seminar in Belgrade, Serbia, November, 5 working days.

  Training Course in Armenia aims:
  — to develop awareness about personal concepts and believes one has about conflict and habitual ways to react to the conflict;
  — to raise awareness of risk factors under which conflicts tend to arise;
  — to identify effective methods that help to prevent and/or transform conflict through fostering non-violent communication;
  — to gain knowledge on key concepts, such as conflict management, conflict transformation, conflict resolution, inner belief systems and non-violent communication;
  — to gain tools for non-violent communication and conflict transformation.

  Methodology
  A variety of non-formal learning methods and techniques will be applied in order to address the different needs of participants and desired outcomes. Through non formal education methods the participants will get to know each other and will be given a space to exchange experiences and forge new friendships, across any barriers that may exist.
  All the topics will be brought to attention using the ‘learning by doing’ methodology,where the participant becomes the protagonist of the learning experience, gets new insights and learning after observing and reflecting over his or hers behavior in different exercises, games, processes and role plays offered by the trainers and gets a possibility to try out new approaches, ways of communicating and actions in a safe environment of a group setting. The participants will acquire the skills and knowledge to transfer the used methods to concerned parties outside of the project.
  The trainers and invited experts will share practical and theoretical knowledge on the topics, through plenary sessions, workshops, processes & interactive exercises and other non-formal educational methods. The input and experience exchange of the participants will also be vital part of the program. Through exercises, discussions, presentation of examples of good practices in the field of diversity and inclusion as an enriching concept, we want to encourage peer learning and inspire youth workers to discuss follow-up and take action in their own countries following the project.

  Team and profile of the trainer
  The team consists of 2 senior trainers. Together they form the team, with two persons responsible for logistics.
  Priority will be given to those that most closely meet these criteria:
  — Have knowledge on topics covered by the training;
  — Have a previous experience on the topics covered by this training;
  — Are willing to collaborate and work for the benefit of the project;
  — Are proficient users of the English language;
  — Are based in Armenia;

  Responsibilities
  — To have regular online meetings with other trainers and the project coordinator in order to plan the training;
  — To develop the latest version of the daily programme at least 10 days before the training;
  — To develop the relevant session outlines at least 10 days before the training;
  — To be present at the training and implement the tasks in a collective way;
  — To have a daily evaluation with the project coordinator during the training;
  — To prepare a final report which needs to be submitted to the project coordinator latest 3 weeks after the training;

  Finances
  Specifics on finances:
  — Allowance 100 euro per day (7 working days * 100 = 700 euro)
  — APY will cover your stay in Yerevan 100%, including food and drinks;
  — 100% of all travel costs (in case the trainer is based in one of the regions of Armenia) will be reimbursed afterwards, after receiving all relevant receipts;

  Profile of the participants
  The Capacity Building Project is intended for youth workers who are ready to work on conflict transformation in order to confront extremism, discrimination and intolerance in their countries and who want to transfer gained knowledge to the youth in their organizations and countries. The Capacity Building Project targets mainly youth workers in order to equip them with competence and knowledge on this topic.
  We intend also to involve young people with fewer opportunities, especially those affected by the conflicts. We already discussed that with partner organizations that preliminary selected those participants. They are from Armenia, Georgia, Ukraine, Serbia and Turkey and will be a great value for the project.
  The preference in the selection process will be given to those youth workers who already have some experience in non-formal education, but they want to implement educational activities themselves now and are interested or involved in activities or projects dealing with conflict and peace-building. They followed one or more training courses, work in the organizations they represent and are interested in setting up educational activities based on the Capacity Building program they will undergo. In the first place they want to go more in-depth with a specific subject in a way that fits their educational level and as a second stage they want to transfer the gained knowledge and methods to their communities.

  A few more notes:
  — The inclusion of the young people with fewer opportunities is prioritized;
  — Fluency in English is required;
  — There is no age restriction. The organization will take into account balance in terms of gender and cultural background.

  About APY
  Armenian Progressive Youth (Armenia) is a non-profit, non-political youth organization aiming to support, inspire and engage young people from Armenia and all over the world to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers. Through different projects, initiatives and non-formal education tools we help young people to succeed, ensuring that they develop the knowledge, skills, attitudes and competences to fit to the modern world. We believe that progressive, educated, skillful, open-minded and engaged young people possess all the power to become actors of change in Armenia and beyondbecause youth is not the future but the present!

  How to apply? 
  In order to apply, please send your CV and Cover letter to [email protected], latest 08 August 2017.

  WE ARE LOOKING FORWARD TO RECEIVE YOUR APPLICATION!

  Volunteer Orientation Meeting

  On March 13, Armenian Progressive Youth NGO has welcomed its new 40 volunteers, coming from different backgrounds, cultures and creeds, during the Volunteer Orientation Meeting at Article 3 club.

  The purpose of the event was firstly getting to know each other, presenting the organization with its goals and the wide range of activities, where the volunteers will be actively involved giving their priceless time and contribution. The volunteers are allocated in 4 different groups: Local Events, Youth and Environment, Youth and Media, PR and Communications, where they will support the organization to attain its main goals by putting their personal approach and ideas into action during February-August period.
  The event has started and proceeded by two ex-volunteers, Tamara and Varsik, who prepared name-game, interesting teambuilding activities and energizers for all, meanwhile they shared their volunteering stories and experiences in APY with the newcomers.

  After getting to know each other, Grigor Yeritsyan, the Executive Director of APY, had its welcoming and motivating speech. He explained the opportunites Erasmus+ programme gives as well as he talked on youth mobility.

  Nelly Paytyan, the Programs Director, presented volunteers the overall structure of the organization, its vision, history and the core activities, as well as introduced the PR and Youth & Media working groups, where the volunteers should actively learn, demonstrate their capacities and put their bold aspirations in a motion.

  The project coordinator, Adrine Aghabekyan, after presenting herself, her experience and role in the organization, she, as the coordinator of the Local Events and Youth & Environment groups also, explained all previous activities organized with the support of the ex-volunteers, and the expected efforts  from newcomers.

  Our newcomers wanted to share with the readers about their vision, expectations and impressions in APY by presenting themselves.
  Nana, “When doing something, the main questions that come to our minds are what can we get from it or what’s our benefit. When I first got acquainted with the concept of volunteering, I came up with a new role model. I started appreciating any experience, the opportunity to work and cooperate with different people. What is more, I acknowledged the advantages of teamwork. In general, it is a great pleasure to know that you have the tools to make important social changes.
  I have heard a lot about APY and its warm atmosphere; furthermore, it is very motivating and encouraging when youth is in the role of undertaking new things.
  During the orientation, I learned about lots of programs in detail that had only heard about. Moreover, I had a concrete apprehension of the organization and its activities, in the end. However, the best part of this orientation day was that I met lots of new people and managed to discuss some professional and other ideas.”

  Arvin, “During the Volunteer Orientation meeting, I noticed that I was the youngest volunteer among all, but it did not make me feel uncomfortable, I got acquainted with many creative people. Everyone had its own way of thinking and special skills. What was more; I had the chance to speak freely with the foreign volunteers as well.
  The staff was consisted of very energetic and humorous people. We did not get bored even a minute, because the atmosphere was absolutely friendly and warm. We got informed about APY and its main activities. Also, I was introduced about Erasmus+ projects and the opportunity to take part in.
  To sum up, I am really happy to get involved in this big APY family. I am sure, in APY I will have many opportunities to grow and develop myself.”

   

  Janna, “Hi, I’m Janna. I am a future linguist and currently, I’m in the second year of my studies. I am included in the PR and Media Group. Frankly speaking, I’m very impressed, as I appreciate the creative thinking and informal method of doing things (especially energized by the games organized by Tamara).
  The atmosphere in the Orientation meeting, which APY provided us with, was really a friendly, bright and unusual one. Besides telling the newcomers about the company, the volunteers were given the opportunity to get acquainted with each other from different aspects.
  I am sure with APY we’ll have a productive volunteering period full of fun, unforgettable moments and joy, as well as we will see the results that we need to achieve together!”

   

  Vahram, “ Hey, I am Vahram. I am 20 years old and I study at the Yerevan State University as a future sociologist. Despite the high-quality education that universities or other educational institutions provide, I think that in today’s reality the formal education is not only enough to have a serious success. Besides the professional skills, it is necessary to develop some qualities, which will ensure our competitiveness in nowadays labor market, which is not an easy thing.
  Hence, I have decided to pass this interesting, promising and responsible path with APY by being a volunteer in PR and Communications group.
  I will share my impression of the first meeting in one sentence: I think APY will be the key ticket to my lucky future.”

   

  Vacancy Announcement – PR and Communication Manager

  Job Title: PR and Communication Manager
  Location: Yerevan
  Reporting To: Executive Director
  Opening Date: 28 February, 2017
  Application Deadline: 10 March 2017
  Starts from: 01 April 2017
  Workload per week: 20 hours (50%)

  Contract: Fixed Term for 6 months (The contract could be extended for another 6 months and up to 1 year)

  Purpose of the Job:
  APY, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for a PR and Communication Manager who will coordinate and facilitate internal and external PR and communication activities of the organization. The position aims to strengthen the outreach of the organization, the visibility of its projects, to measure the impact of the organization on the target groups as well to sustain the online and offline presence of the organisation through planned publicity campaigns and PR activity.

  Job Overview
  The PR and Communication Manager will be responsible for the public relations aspect within the organization. S/he will sustain the organizations’ reputation for quality and reliability through writing and delivering press releases, designing visual identities and handling all communication sent to the public and the beneficiaries.

  Key Tasks and Responsibilities:

  Press Relations and Communication
  — Providing the media with information about the organization and its project, preparing news releases, researching, writing and distributing press releases to targeted media;
  — Organizing news conferences, communicating important announcements to the target group of the organization;
  — Dealing with inquiries from the media, liaising with, and answering inquiries from media, individuals and other organisations, often via telephone and email;
  — Writing and editing e-magazines, case studies, speeches, articles and annual reports;
  — Organizing events including press conferences, exhibitions, open days and press tours;
  — Maintaining and updating information on the organisation’s website;
  — Managing and updating information and engaging with users on social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn;
  — Fostering community relations through events such as open days and through involvement in community initiatives;
  — Getting the organization featured on radio, TV and the Internet;
  — Translating articles and press releases in 2 languages (Armenian and English).
  — Preparing informational packages and presentations for field visits and meeting;

  Publications
  — Writing marketing communications materials and planning content and writing for publications such as product brochures, leaflets, annual reports, newsletters and e-magazines;
  — Writing content for website pages and social media as well as scripts for presentations and videos;
  — Gathering information, updating the website and designing the logos, visuals and promotional materials of the organization working closely with the publishing house;
  — Preparing and supervising the production of publicity brochures, handouts, direct mail leaflets, promotional videos, photographs, films and multimedia programmes;
  — Writing, reviewing and editing articles for the web-page of about the project;

  Research
  — Planning communication programs and carry out research into the attitudes and perceptions of the target group and the beneficiaries;
  — Planning, developing and implementing PR strategies;
  — Commissioning surveys and contacting beneficiaries, volunteers and members of the organization to discuss their views and collect testimonies;

  Monitoring and Reporting
  — Reviewing the online accounts and social media channels of the organization and preparing monthly reports to be submitted to the Executive Director;
  — Monitoring social media sites, assessing the attitudes about the organization and analyzing the statistics of the web-site, offline and online/social media;
  — Monitoring the publicity and conducting research to find out the concerns and expectations of the target group and beneficiaries as well as reporting and explaining the findings;

  Required Qualifications:

  • Higher education in the fields of journalism, marketing, communications, European Studies, Foreign Languages, Translation and Social Sciences;
  • A minimum of 1 year of professional experience in the field of Public Relations, Marketing or Communication as well as solid organizational skills including attention to detail and multitasking;
  • Strong working knowledge of Microsoft Office;
  • Strong oral and written skills in Armenian and English languages;
  • Being detail-oriented with strong communication skills;
  • Having the ability to solve problems and manage time effectively,
  • Being able to work in a multicultural team and work as a part of a team, meeting the deadlines;
  • High computer literacy, with good knowledge of social media tools;
  • Willingness to work sometimes irregular hours, week-ends, travel to the regions, with overnight paid and fully covered stay-over;
  • Excellent interpersonal skills;
  • Good IT skills and knowledge of Adobe Photoshop and Adobe Illustrator are an asset;
  • Presentation skills;
  • Initiative;
  • Ability to priorities and plan effectively;
  • Awareness of different media agendas;
  • Creativity;

  Salary and Workload
  The PR and Communications Manager will work 20 fixed hours weekly + there might regional trips and overnight stays on week-ends and during the week. Regional trips as well as overnight and weekend work will be paid separately as a daily allowance in the end of the month. The salary envisaged for this position is 80.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are not included in the mentioned salary and are covered by the organization separately). The health insurance is not covered by the organization.

  Interested applicants should submit their CV and PR and Communication strategy to [email protected]

  Note! Applications without PR and Communication Strategy will not be considered. The Strategy should include concrete actions that you will undertake in case you are selected for this position. Please also indicate which changes or improvements will you offer in relation to APY’s web-site, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram and Twitter accounts . Please be as specific and realistic as possible!
  In the subject line of your e-mail message please indicate your name and the position you are applying for, e.g. PR and Communication Officer: Petros Petrosyan

  Application deadline is March 10, 2017.

  For more information on APY, please refer to the our website at www.apy.am or contact our HR Manager at [email protected]

  Please note that only selected candidates will be contacted for an interview.